Monday, 20 December 2010

AND THE WINNERS ARE ...


The winners of our Christmas Card Competition are:

1 ESO - 1st prize Mª José Padilla (1º B)
2nd prize Inmaculada Ortega (1º B)
3rd prize Mónica Jiménez (1º B)

2 ESO - 1st prize María Bueno (2º B)
2nd prize Juan Ramón Gutiérrez (2º D)
3rd prize Rocío Martín (2º C)